Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen leverancier en de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven. Door de ondertekening van de bestelbon of leveringsbon of ontvangst zonder protest van de factuur wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

2. De prijzen die op de website van Medline worden aangekondigd, zijn vermeld in Euro inclusief alle belastingen buiten frankeerkosten, voor een contante betaling, zonder korting.

3. Gratis levering vanaf 150 € inclusief btw voor de Benelux.
Voor bestellingen minder dan dit bedrag wordt er een forfaitaire bedrag van 7,80 € inclusief btw aangerekend.
Buiten de Benelux-landen zullen de verkoopsprijzen verhoogd worden met de leveringskosten zoals vermeld in het winkelmandje.

4. Ingeval van levering van goederen, blijven deze eigendom van leverancier zolang de volledige prijs niet is betaald. Het risico met betrekking tot deze goederen gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending uit onze lokalen over op de klant.

5. De afmetingen, de kleuren en de gewichten van de artikels die aan veranderingen onderworpen zijn door hun natuur of hun ervaardigingsmanier genieten van de gewoonlijke toleranties. De teksten en de foto’s die ze bescrijven zijn niet contractueel.

6. De tarieven kunnen elk moment veranderd worden, bij voorbeeld in het geval van veranderingen met de fiscale of economische gegevens, of van wijzigingen van vervoer, douane en verzekering kosten, of van aanpassing aan de voorwarden van verkoop van onze leveranciers.

7. De factuur wordt opgesteld in overeenkomst met het tarief dat van kracht is de dag van de bestelling.

8. Voor de producten die beschikbaar zijn in voorrad verzenden wij gemiddeld binnen de 5 werkdagen. In het geval dat het product in onze opslagplaats niet beschikbaar is zal de leveringstijd aan de klant zo snel mogelijk meegeddeld worden. De termijn wordt ter informatie aangegeven. De maatschappij Medline kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een overschrijding van indicatieve termijnen die ter plaatse of bij de bevestiging van de bestelling gegeven worden. De goederen worden met Bpost opgestuurd, of met een vervoerder. De maatschappij Medline is dus niet in staat om een nauwkeurig leveringsuur te garanderen en te verzekeren dat de vervoerder met de klant contact zal nemen alvorens voorbij te komen. In geval van afwezigheid kan de klant ertoe aangezet worden om zijn pakketten bij de post te gaan ophalen. Echter voor bepaalde soorten koopwaren (meubilair, breekbaar materiaal...), kan de klant, tegen een supplement, een levering door onze zorgen verkiezen. Dit maakt het mogelijk om een afspraak met de chauffeur te doen.

9. Voor omvangrijke goederen is het aan de klant om de toegankelijkheid van de leveringsplaats (breedte en hoogte van de deuren, van de gangen en trappen, enz.) eerst te controleren. In geval van toegankelijkheidsprobleem zullen de afgeleide aanvullende kosten (het uiteennemen, het weer in elkaar zetten van de koopwaren, de tweede overgang van de vervoerder, enz.) volledig aan de klant gefactureerd worden.

10. De maatschappij Medline behoudt zich het recht om bepaalde bestellingen af te zeggen, die bijzonder omvangrijke goederen (zoals meubilair, négatoscopes, enz) bevatten en waarvoor een levering met Bpost of vervoerder wordt gekozen.

11. De kenmerken van de voorgestelde producten kunnen veranderen en geen enkele wijziging aan de eigenschappen kan aanleiding geven tot een bezwaar voor schadevergoeding. Als er een verandering zou kunnen ontstaan, zal de klant, bij de bestelling, erover op de hoogte gebracht worden.

12. Al de koopwaren die in onze catalogus vermeld zijn genieten van een minimale waarborg van een jaar tegen alle fabrieksfouten. Het garantiecontract begint vanaf de datum die op de factuur voorkomt.

13. De waarborg wordt strikt beperkt tot het herstellen of de vervanging van de goederen die een fout of een gelijkvormigheidsgebrek vertonen, uitgesloten schadevergoeding in geen enkel opzicht.

14. De klant verliest het voordel van de waarborg wanneer ons geleverd materiaal of prestaties door een derde partij worden gewijzigd, of herstelt, of vervangen. De kosten van een raming van schade worden aan de klant gefactureerd indien de herstelling niet in onze werkplaats wordt uitgevoerd.

15. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de levering de goede staat van de goederen te controleren. Deze controle moet betrekking hebben op de verwijzingen, de hoeveelheden, dekwaliteit van de goederen, evenals de overeenstemming met de bestelling. Geen enkel bezwaar zal in aanmerking genomen worden na en termijn van 14 werkdagen vanaf de leveringsdatum.

16. Zouden de goederen aan een vervoerder toevertrouwd verliezen of averijen hebben geleden, moet de klant dwingend een nauwkeurig en volledig voorbehoud op het vervoersdocument aanbrengen, zn zo snel mogelijk Medline verwittigen.

17. Om geldig te zijn moet ieder bezwaar uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk per aangetekende brief worden ingediend. Geen enkel bezwaar zl aangenomen worden na en behandeling van de goederen. Wij weigeren het verwisselen van goederen behalve voor een bewezen fabrieksfout. In de veronderstelling van een bewezen fabriekfout is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de vervanging van het artikel, zonder andere rechtstrekse of onrechtstrekse schadevergoeding.

18. De klant beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf de levering om het artikel terug te sturen (de verzendingskosten zijn aan zijn last) vergezeld met een kopie van de factuur. De klant is dan terugbetaald (buiten kosten van vervoer) op hoogte van de prijs van het artikel, binnen de maand van ontvangst in Medline. Toch zullen de teruggestuurde goederen niet hernomen worden indien ze beschadigd zijn, vervuilt zijn of onvolledig zijn. Dit herroepingrecht kan niet voor informatiesoftware worden uitgeoefend indien de verpakking ontzegelt is. Geen enkele zending tegen vergoeding of ten kosten van Medline zal aanvaard worden, welke dan ook de reden is.

19. Geen enkele goederen mogen teruggestuurd worden zonder de schriftelijke vergunning van de verkoper. Zulke vergunning is in geen enkele toestandeen erkenning door de verkoper dat de teruggestuurde goederen onvolkomen of niet in overeenstemming zijn. In ieder gevallen, zal de terugkeer uitgevoerd worden op eigen risico van de koper.

20. De klant kan naar keuzen zijn bestelling op verschillende manieren betalen. In het geval van een voortijdige bankoverschrijving, de bestelling zal de bestelling slechts in aanmerking genomen worden wanneer de bataling op de bankrekening van Medline gestort is. In het geval van een betaling rechtstreeks door ons elektronisch veiliggestelde betaling systeem zal de bestelling automatisch vanaf validatie van onze financiële medewerker (Hipay of Ingenico) geregistreerd worden.

21. Facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, verwijlintrest op gelijk aan 12% per jaar. Bovendien is bij nietbetaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 %, met een minimum van 50 euro, dewelke berekend wordt op basis van het factuurbedrag. Niet-betaling op de vervaldag van de facturen maakt alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en geeft leverancier het recht om elke verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten. Wanneer leverancier zijn verplichtingen niet zou nakomen, is de consument (dit is elke natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt) gerechtigd uitvoering of een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

22. De klant heeft het recht zijn bestelling van goederen of diensten eenzijdig op te zeggen of te annuleren mits een aangetekend schrijven. In dat geval heeft leverancier van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op forfaitaire vergoeding gelijk aan 30% van het overeengekomen bedrag, benevens de verplichting van de klant de reeds geleverde goederen of diensten integraal te betalen.

23. Alle overeenkomsten met de leverancier worden beheerst door het Belgisch Recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de leverancier of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd om daarvan kennis te nemen.

RECUPEL
Betreft: terugnameplicht voor medisch hulpmiddel en elektronisch afval van laboratoriuminstrumenten vanaf 1 juli 2005.

Sinds enkele jaren geldt er een overnameverplichting in België voor elektrische en elektronische apparaten. Onlangs zijn medische hulpmiddelen en elektrische en elektronische laboratoriuminstrumenten ook onderworpen aan deze herstelplicht. De regionale autoriteiten kwamen overeen om de praktische toepassing ervan op het niveau van het collectieve systeem op 1 juli 2005 in te voeren.

De wetgeving voorziet in verschillende verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Fabrikanten en importeurs van medische hulpmiddelen en elektrische en elektronische laboratoriumapparatuur zijn nu verantwoordelijk voor de terugwinning van gebruikte apparatuur aan het einde van hun levenscyclus en moeten ervoor zorgen dat ze worden gerecycled. Dezelfde verplichtingen gelden voor distributeurs en eindgebruikers die hun apparaten zelf importeren.

De leden van de verschillende beroepsfederaties die actief zijn op het gebied van medische hulpmiddelen en elektrische en elektronische laboratoriumapparatuur (Agoria, Fidiag, Udias en Unamec) hebben gezamenlijk een optimale oplossing uitgewerkt om aan deze wettelijke herstelplicht te voldoen. Daarom hebben ze de MeLaRec vzw gecreëerd die vanaf 1 juli 2005 gebruikte apparaten zal verzamelen en recyclen via het Recupel-systeem.

Vanaf 1 juli 2005 wordt een bijdrage geheven over de aanschaf van een nieuw medisch hulpmiddel en elektrische en elektronische laboratoriumapparatuur. De lijst van alle apparaten die door het Recupel-systeem zullen worden verwerkt en waarop de recyclagebijdrage van toepassing zal zijn, is beschikbaar in de appendix van deze brief of op de Recupel-website www.recupel.be . Deze vergoeding is inbegrepen in de verkoopprijs die op onze website wordt vermeld voor apparaten die onderworpen zijn aan de Recupel-belasting. MeLaRec biedt ook, via het Recupel-collectienetwerk, een oplossing voor het verzamelen van alle afgedankte medische apparaten en elektrische en elektronische laboratoriumapparatuur aan het einde van hun levensduur. Voor praktische aspecten met betrekking tot de inzameling van gebruikte apparaten, raadpleegt u de Recupel-website of neemt u contact op met het gratis nummer 0800 / 40.387 van Recupel.

Gebruikte apparaten moeten echter van tevoren worden gedecontamineerd door de eindgebruiker die de apparaten wil weggooien.

Voor uw aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Recupel op het gratis nummer 0800 / 40.387 of stuur een e-mail naar info@recupel.be

Newsletter